Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.2.2018 19:00

Český masopust

V den tradičního bavorského masopustního úterý nabídne České centrum návštěvníkům nejen svařené víno, prohlídku masopustní výstavy M. Luskačové, ale přednášku s videoukázkami o novodobých formách českého masopustu (ve spolupráci s krajanskou SVU).

Město osobní? Masopust jako prostředek komunikace ve veřejném prostoru města 

Slavení masopustu je bezesporu jednou z nejstarších a kulturní pamětí nejdéle přenášenou slavností, která se v současnosti ve stále větší míře stává nedílnou součástí společně tráveného času. Při bližším pohledu na tento fenomén si nelze nevšimnout, že od počátku 90. let 20. století narůstá na území České republiky počet slavených masopustů nejen v místech, kde má tato festivita návaznost na místní tradiční lidovou kulturu, ale také ve městech a v příměstských oblastech, kde je realizována především jako znovuobjevený prostředek společenské komunikace. Jedná se tedy o novodobou festivitu, která vzniká v rámci současné – postmoderní společnosti a která skrze znovuotevřený vztah k dříve vyznávaným hodnotám a jejich prolnutím se současným uvažováním vytváří novou skutečnost.Unikátní místo mezi těmito slavnostmi zaujímá masopust v Roztokách, který se v letošním roce konal již po dvacáté. Za tuto dobu se stal významným kulturně společenským fenoménem, za kterým začaly přijíždět stovky, posléze tisíce návštěvníků včetně početné skupiny cizinců trvale žijících v Praze. Od roku 2012 se roztocký masopust stal polem pro kvalitativní výzkum zastřešený etnomuzikologickým oddělením Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. Sondou do procesu vzniku a dalšího rozvíjení této festivity je pravidelně se opakující pozorování (otevřené i zúčastněné) propojené s vlastní reflexivitou a rozhovory s řadovými aktéry, ale také s iniciátory a vůdčími osobnostmi slavnosti.  

MgA. Kateřina Černíčková, Ph.D., je absolventkou Katedry tance HAMU v Praze. V současnosti působí jako odborná pracovnice pro lidový tanec v organizaci NIPOS-ARTAMA v Praze. Vedle toho se zabývá problematikou proměn lidové taneční kultury v souladu s dobovým kontextem a výzkumem tanečního folkloru. Roztocký masopust je zkoumán pod vededním: doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc. Literatura: Daniela Stavělová - Matěj Kratochvíl: Vymyslet masopust: město, novodobé slavnosti, tradice a imaginace. Český lid 4, 2016: 537 - 568. 

 

Pořadatelé: České centrum Mnichov, Společnost pro vědy a umění, Mnichov

Místo konání:

Prinzregentenstr. 7
805 38 Mnichov
Německo

Datum:

13.2.2018 19:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala